Uncategorized

Løbesedler imod den imperialistiske krig og oprustningen

Socialistisk Revolution har modtaget dokumentation af at løbesedler bliver delt ud af Antiimperialistisk Kollektiv i proletariske nabolag i København og i Aalborg. Løbesedlerne er imod den imperialistiske krig, den krigsmageriske regering og bourgeoisiets oprustning af landet.

Aalborg

København

Socialistisk Revolution har også modtaget løbesedlerne, som uddeles på dansk og engelsk, som vi har reproduceret nedenfor:

På dansk:

Proletarer i alle lande, foren jer!

Ned med den krigsmageriske regering!
Stop alle imperialistiske krige!

Krisen kan mærkes af os alle, inflationen stiger, alt bliver dyrere. Men den nye regering, som alle tidligere regeringer, har ikke i sinde at hjælpe os. Tværtimod har den nye »SVM-regering« i sin første uge lanceret nye angreb mod os, arbejderklassen, da de meldte ud at de ville afskaffe en helligdag for at lade os betale for oprustningen af landet.

Hvorfor opruster de?

Den herskende klasse i Danmark, bourgeoisiet, ejer næsten al privatejendom i landet, de får deres rigdom ved at udbytte vores arbejdskraft i Danmark og ved at udplyndre proletariatet tog verdens folk i de undertrykte nationer. Imperialistiske lande som Danmark er i tæt konkurrence med andre imperialister og slipper imperialistiske krige løs for at opdele verden i blandt sig. Rusland gør dette i dag i Europa med deres aggressionskrig mod Ukraine, for at kæmpe over herredømmet over det ukrainske folk på den ene side, mod vestlige imperialister som USA og Danmark, som er ligeglade med det ukrainske folk og kun ser dem som profit for dem selv, på den anden side.
Ruslands aggressionskrig er komplet uretfærdig og vores ukrainske klassebrødre og søstre kæmper tappert for at smide aggressorerne ud. Men det danske bourgeoisi bryder sig ikke om fred eller om solidaritet med verdens folk, se selv hvad de gjorde i Irak. Denne oprustning i fredens navn er i virkeligheden en ondsindet og blodtørstig forberedelse af en ny opdeling af verden, der skal foregå på slagmarken af en tredje imperialistisk verdenskrig. Jo mere de snakker om fred, jo mere forbereder de sig på krig.

Formålet med regeringen »hen over midten«

Regeringen »hen over midten« bestående af Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne, med Mette Frederiksen i spidsen er ikke noget tilfælde. Den er blevet til for at kunne raffinere den måde bourgeoisiet kunne regere på under pandemien. Med en centralisering hos den udøvende magt er denne regering klodset sammen for ikke kun at kunne militarisere landet, men også for at kunne skabe nye love, der fravrister os de rettigheder, vi har erobret gennem det 20. århundrede.
Fulde af blodtørst indleder de den største oprustning set siden 2. Verdenskrig, samtidig med at de spreder frygt for Danmark som et offer for russisk aggression. Danmark er et imperialistisk land, der sammen med sine »NATO-allierede« udplyndrer verden, spreder sult og lidelse og er lige så lidt et offer for aggression, som Tyskland var det under 1. Verdenskrig.

Krig imod krig og klasse imod klasse

Vi er faste modstandere af enhver imperialistisk krig og oprustning, fordi de spilder vores klasse blod og tvinger os til at marchere i graven for udplyndring og profit. Vi er ikke bange for den store krig de forbereder, vi fordømmer den og modarbejder den, og hvis de slipper den ud er det vores pligt at forvandle den til revolutionær krig for at vælte den herskende klasse i landet af magten.

Ned med den krigsmageriske regering!
Ned med den imperialistiske krig! – Forsvar vores rettigheder!
Krig mod krig! Klasse mod klasse!

Antiimperialistisk Kollektiv
Januar 2023


Kontakt os: AIKollektiv@protonmail.com
Nyheder: Socialistiskrevolution.wordpress.com

In English:

Proletarians of all countries, unite!

Down with the warmongering Government!
Stop all imperialist wars!

The crisis can be felt by us all, the inflation is rising, everything is becoming more expensive. But the new government, like all previous governments, doesn’t care to aid us. On the contrary the new “SVM Government” has in its first week launched new attacks against us, the working class, when they announced they wish to get rid of a holiday in order to let us pay for the militarisation of the country.

Why are they militarising?

The ruling class of Denmark, the bourgeoisie, own almost all private property in the country. They gain their wealth from exploiting out labour power in Denmark and by plundering the proletariat and peoples of the world in the oppressed nations. Imperialist countries like Denmark is in a close contest with other imperialists and launch imperialist wars to partition the world amongst themselves. Russia is doing this today in Europe with their war of aggression against Ukraine, to struggle over overlordship over the Ukrainian People on one side, against Western imperialists like the USA and Denmark, who do not care about the Ukrainian People and only see them as profit for themselves, on the other side.
Russia’s war of aggression is completely unjust and our Ukrainian class brothers and sisters are struggling bravely to kick out the aggressors. But the Danish bourgeoisie doesn’t care about peace nor solidarity with the peoples of the world, look at what they did in Iraq. This rearmament in the name of peace is in reality a sinister and bloodthirsty preparation for a new repartitioning of the world, that will be carried out on the battlefields of a third imperialist world war. The more they speak of peace the more they prepare for war.

The purpose of the government “across the middle”

The government “across the middle” consisting of the Social Democrats, Venstre and Moderaterne, with Mette Frederiksen at the spearhead is no coincidence. It is to refine the way the bourgeoisie could rule during the pandemic. With a centralisation around the executive power, it is a government mashed together in order to militarise the country, but also to create new laws, that take away our rights, which we have conquered throughout the 20th century.
Full of bloodthirst they initiate the greatest rearmament seen since the 2nd World War, at the same time they fearmonger about Denmark as a victim of Russian Aggression. Denmark is an imperialist country, that together with its “NATO allies” plunders the world, spreads starvation and suffering and is just a little a victim of imperialism as Germany was during the 1st World War.

War against war and class against class

We are firm opponents of any imperialist war or rearmament. Because they spill the blood of our class and force us to march into the grave for plunder and profits. We are not afraid of the great war they are preparing; we condemn it and work against it, and if they launch it, it is our duty to turn it into a revolutionary war in order to overthrow the ruling class of this country.

Down with the warmongering government!
Down with the imperialist war! – Defend our rights!
War against war! Class against class!

Anti-Imperialist Collective
January 2023

Contact us: AIKollektiv@protonmail.com
News: Socialistiskrevolution.wordpress.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s