Uncategorized

Kommunistiske Forening: Leve den Anden Svenske Maoistiske Enhedskonference!

Uofficiel dansk oversættelse.

Leve den Anden Svenske Maoistiske Enhedskonference!

I efteråret 2022, samlede Kommunistiske Forening sig for dens Anden Enhedskonference. En konference af aller højeste vigtighed for at forsvare marxismen-leninismen-maoismen, som foreningens vejledende ideologi, fra de revisionistiske strømninger indenfor foreningen. Revisionismen truede foreningens forsættende eksistens og overlevelse, dets arbejde og dets fremtid, hvilket krævede en opgørelse. Kampen mellem den røde, proletariske, marxistiske-leninistiske-maoistiske linje og den sorte, bourgeois, revisionistiske linje er altid indgroet i det Kommunistiske Parti, som den er i vores forening. Det er kampen mellem proletariatet og bourgeoisiet der er reflekteret i Partiet. Så længe modsigelser eksisterer, vil sådan en linje kamp eksistere. Uden sådan en tolinjekamp, kunne organisationen ikke udvikle sig og hvad der er rigtigt og forkert kunne ikke blive klargjort. Uden linje kamp, ingen enhed. Uden bruddet med revisionisme, kunne enheden ikke forenes på et højere niveua, med mere sten-hård overbevisning.

Revisionisme prøvede at bringe foreningen over på en legalistisk og parlamentarisk vej, hvor bevægelsens mål ville være at langsomt og fredeligt »samle kræfter«. På et tidspunkt af tilskærpede modsigelser mellem proletariatet og bourgeoisiet, af stigende undertrykkelse, af overvågelse og udvisninger af kammerater, ville denne linje fordømme foreningen og dens kadrer til reaktionens vold. Denne linje ville have efterladt den Kommunistiske Forening ude af stand til at tage opgaven op om at lede proletariatet i en sejrrig væbnet revolution, hvilket kræver at kommunisterne uddaner sig selv og masserne i væbnet kamp. Maoisterne anerkender den revolutionære volds absolutte nødvendighed og den revolutionære krigs almægtighed. Vi tror ikke på en langsom process af at samle kræfter, langosmt vokse i styrke så vi en dag, en eller anden dag, kan rejse os. Det er en rændyrket illusion. Det er ikke muligt, uden uddannelse i væbnet kamp, uden militærisering, at gå fra den ene dag til den anden fra en hovedsagelig legal til en enorm illegal kamp. Den fredelige samling af kræfters linje bygger en bevægelse kun for den at blive knust af reaktionen. Dette er sket historisk. Indonesiens Kommunist Parti, hvilket blev knust af reaktionen med en halv million af henrettede kammerater. Den Kommunistiske Forening har forkastet denne revisionistiske tese og er stærkere af det.

Istedet, kalder vi for nødvendigheden for at bygge et Parti af Ny Type, et parti i Lenin og Formand Maos ånd. Som forstår behovet for at mestre alle kampmetoder, som forstår hvordan den nuværende imperialistiske krise bruges til at højne niveuaet af massernes kamp, som ikke låser sig selv indi at hævde dogmatisk at vi skal deltage i parlamentære valg. Den Kommunistiske Forening fastholder at den nuværende situation stiller os et stort krav. I denne tid med stigende reaktion, afspejldet i stigende miljøforringelse, militærisering af politiet, flere krav om overvågning fra Säpoet (sikkerhedpolitiet), deporteringer, inflation (hvor regeringen kun fortæller masserne »klar jer selv«) og energikrise (imens det svenske bougeoisi exporterer energi), ser vi det største behov for lederskab i massernes kamp. Af Sveriges Kommunist Parti, med marxismen-leninismen-maoismen som sin vejleder og kerne. Rekonstitueret som et Militariseret Parti, det er, et Parti bygget som en krigsmaskine, for magterorbring med revolutinært vold. Dette parti må vi, som Sveriges proletariske revolutionære, rekonstituere, genopbygge. Idags såkaldte kommunist partier er infisteret med revisionisme, som udbredder en falsk kommunisme. Deres linje er ikke anderledes fra revisionistiterne i vores forening. Disse partier har den samme praksis som Venstrepartiet, men med kommunistiske udtryk. Lydhørt stiller de op til valg, siger at det er leninisme og spræder de samme illusioner om at systemet kan bliver ændret på fredelig vis. Historien har allerede modbevist dem. De vil aldrig kunne leder proletariatet i kampen for at erorbre magten, aldrig lede dem til magterorbringen. For dette er marxisme-leninisme-maoisme, dets universale sandhed, tilpasser til Sveriges forhold, nødvendig.

Den Anden Maoistiske Enhedskonference leder os fremmad i kampen for vores Parti, dets rekonstituering, og i kampen for at fastgøre marxisme-leninisme-maoisme som proletariatets almægtige ideologi, almægtig fordi den er sand, bevist i praksis. Foreningen stålsætter sig i sin fortsatte kamp for at anvende vores almægtige ideologi på vores forhold, for at udvikle den proletariske bevægelse, frem mod nye højder, frem mod væbnet revolution, socialisme og skinnende kommunisme.

Fremad for Sveriges Kommunist Partis rekonstituering som proletariatets kampstab!

Knus revisionismen! Foren jer under maoismen!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s