Uncategorized

FÆLLES INTERNATIONAL DEKLARATION: “Leve Heltemodets Dag! Forsvar Formand Gonzalos helbred og liv imod reaktionens plan om at snigmyrde ham!”

Vi publicerer denne uofficielle danske oversættelse af den Fælles Internationale Deklaration i anledning af 34-året for Heltemodets Dag, som er forfattet af Tidsskriftet “Maoisten”. 19. juni 2020.


Proletarer i alle lande, forén jer!

LEVE HELTEMODETS DAG!

FORSVAR FORMAND GONZALOS HELBRED OG LIV IMOD REAKTIONENS PLAN OM AT SNIGMYRDE HAM!

Fælles International Deklaration

„Folkets uudtømmelige skød ernærede dem med beskeden næring og lærte dem at gå; klassekampen formede deres sind; og Partiet, som den første og højeste samfundsform, hævede deres politiske bevidsthed ved at væbne dem med marxismen-leninismen-maoismen, vejledende tænkning, forøgede deres kampevne ved at organisere dem i Folkeguerillahæren og sammensmelte dem med de fattige bondemasser, og hærdede deres krop og sjæl i Folkekrigens uudslukkelige esse. Da de blev krigsfanger gik de aldrig ned på knæ men fastholdt stædigt at kæmpe, mobilisere og producere, og gennem ihærdige kampe forvandlede de den udslidte og rådne peruanske stats usle fangehuller til Lysende Kampskyttegrave.“.1

― Formand Gonzalo

I dag, den 19. juni, fejrer vi, hele verdens kommunister og revolutionære, Heltemodets Dag, ved at mindes Perus Kommunistiske Partis krigsfangers oprør for 34 år siden, krigsfanger der gjorde oprør til forsvar for revolutionen og sine liv imod reaktionens plan om at tilintetgøre dem og give Folkekrigen et hårdt slag. Det uhyrlige og berygtede folkemord, beordret gennem regeringsmandatet af fascisten García Pérez, styrtede imod kammeraternes, kæmpernes og massernes sønners og døtres faste modstand, der hejste ideologi, tapperhed og heltemod, dristigt demonstreret i en vild krigsudfordring udtrykkende El Frontóns, Luriganchos og Callaos Lysende Kampskyttegraves monumentale trilogi. Det er en historisk milepæl, der yderligere udråbte Heltemodets Dag, ved at erobre en stor politisk, militær og moralsk sejr for Perus Kommunistiske Parti (PKP), klassen, det peruanske folk og verdens folk. Det er en historisk milepæl, som vi fejrer i hele verden.

Imperialismen er i forrådnelse, dens generelle krise fordybes. I dag er den i sin „dobbelte krise“, som den lægger over på masserne i de respektive imperialistiske lande og dem i de undertrykte nationer, hvilker betyder større sult og elendighed, større udbytning og undertrykkelse. Masserne i hele verden underkues af et større folkemord, der går direkte imod både deres helbred og deres liv. Det er millioner af syge, der efterlades til sig selv, og hundreder af tusinder døde, endda i selve de Forenede Stater. Denne situation ansporer fordybningen af klassekampen, mere og mere er masserne nødt til at kæmpe og gøre modstand. Det udtrykker sig i indvoldende af selve det imperialistiske bæst, nu senest i selve de Forenede Stater. Politiets racistiske tilintetgørelse af George Floyd udløste en opstand med magtfulde protester i mere end 600 byer i de Forenede Stater og i mange andre i hele verden. Disse er magtfulde massernes protester i daglig kamp imod staten, dens politi, dens system.

Masserne afviser aktivt undtagelsestilstandene gennemtvunget under dække af den såkaldte „coronavirus sundhedskrise“. På trods af alle deres forsøg på at undertrykke dem, kan imperialisterne og de reaktionære ikke stoppe protesterne og massernes kamp, der, i hele verden, bidrager til forsvaret af sundheden, rettighederne, frihederne og bistanden, der er blevet nedskåret eller undertrykt. De demonstrerer at tiden til at ekspropriere ekspropriatørerne nærmer sig og at de vil blive ødelagt, at de er i forrådnelse. Verdensreaktionen lægger mærke til sin situation, den er mere og mere trængt op i en krog, derfor forsvarer den sig selv på mere desperat vis og har tendens til at synke hele verden ned i katastrofe for at forsvare sin magt.

Som i går, således også i dag, fordømmer vi i Peru Vizcarras fascistiske, folkemorderiske og landsudsælgende regering ― under ledelse af yankee’ernes CIA ― som fortsætter med at anvende planen om at snigmyrde Formand Gonzalo, med hans fuldkomne og evige isolation i tæt på 28 år nu. Formand Gonzalos situation i disse dage forværres gennem faren for at smittes med coronavirussens sygdom. Den gamle stats myndigheder handler med blindt had og pervers morderisk harme imod den vigtigste revolutionære politiske fange i verden, ved at holde ham fangen i umenneskelige forhold, udsat for større fare på trods af manglen på nogen form for tilsyn på noget som helst niveau med hans vogteres sundhedstiltag. Den gamle peruanske stats civile og militære myndigheder tyer bevidst til hvad der ifølge straffelovens doktrin er en henrettelse gennem overlagt mord imod Formand Gonzalo.

Over for Formand Gonzalos faste, urokkelige jernmodstand til forsvar for Partiets og revolutionens Førerskab, fortsætter regeringens plan om at snigmyrde ham med at blive tildækket gennem domstolenes og den udøvende magts teater (den udøvende magt, Flåden og INPE) for at udsætte forløsningen af hans situation for at gøre en ende på den visse og umiddelbare nye trussel imod hans liv.

Vi fordømmer den Højre-Opportunistiske Linjes (HOL) elendige revisionister og kapitulanter, der tjener CIA-reaktionens løgnepakke imod Formand Gonzalo, ved nu at præsentere sig selv som forsvarere af hans helbred og hans liv. Det er dem selv, der gentagne gange nægtede hjælp til Formand Gonzalo fra internationalistiske advokater fra og med år ’93, og senere fra og med år 2000 fremsatte de gennem de midler, de havde til rådighed, at kampagnen til forsvar for Formand Gonzalos helbred og liv var unødvendig og de gjorde en ende på den. Ifølge dem, ville den folkemorderiske stat garantere det.

Disse samme rotter fra HOL, ved at fortsætte deres tjeneste inden for planen om udryddelsen af Formanden, nægtede i januar 2003 at søge om habeas corpus for at gøre in ende på forvaringen af Formand Gonzalo og deres egen fængselsstraf, ved at stole på reaktionens løfter om at de ville komme ud med de „nye retssager“.

Situationen, der præsenterede sig selv var, at Forfatningsdomstolen (FD) annullerede dommene og retssagerne siden 1992, der fandt sted foran Militærdomstolen og „dommerne uden ansigter“, under hvilke Formand Gonzalo og dem alle sammen forblev i fængsel uden dommerkendelse eller hjemmel ift. straffeloven. FD-resolutionen anerkendte de facto, uden udtrykkeligt at sige det, den vilkårlige natur af deres forvaring. Alt, der er fundet sted siden hans arrestation, mangler de jure gyldighed. Den gamle stat tog dette tiltag gennem FD for at på snedig vis „overholde“ normerne i den Inter-Amerikanske Menneskerettighedsaftale.

Men den selv samme FD, med folkemorderen Alva Orelandini som formand, beordrede ― i den samme resolution ―, i stedet for at beordre dommerne til øjeblikkeligt at løslade Formand Gonzalo og de andre fanger, at de skulle forblive i fængsel, ved at forbyde domstolens godkendelse og behandling af habeas corpus, der ville medføre at frihedsberøvelsen af fangerne ophørte øjeblikkeligt.

Hvordan handlede HOL-advokaterne i denne situation? De [kept procedural silence] på medskyldig vis, ved at stole på de reaktionære tilbud om frihed for alle andre end Formanden. De ankede ikke overtrædelsen af Formandens og de andre ulovligt tilbageholdte personrs rettigheder. Gennem deres stilhed, legitimerede de halshugningen af habeas corpus i forsvaret for Formandens frihed, i forsvaret af hans ret til en retfærdig retssag, af ikke-tilbagevirkning til Formandens skade, og, pga. deres medskyldighed og tiltro til fjenden, til deres egen skade.

Advokaterne og hovederne af HOL handlede bevidst om, at efter at have anlagt den forfatningsmæssige garanti og være blevet afvist af den peruanske stats retslige myndigheder, blev Kommissionens og den interamerikanske menneskerettighedsdomstol fremskyndet over overnationale jurisdiktion. Hvis IACHR endvidere kan appelleres direkte pr. Saltum, uanset den indenlandske rute ((art. 46, inkl. 2 i San José-pakten, når der er forsinkelse).

Endvidere sluttede eksisterende præcedens, sag 11.166 IACHR, som svar på en klage indgivet den 22. april 1993 om adskillelse af embedsperiode og forbud mod Amparo af dommer Vásquez (dekretlove nr. 25423 og nr. 25454) med accept af de henstillinger, der er formuleret i rapport N. 94-98 af 9. december 1998 af IACHR af repræsentanter for staten. Rapporten konkluderede, at sagen blev overtrådt blandt andet „… retten til ligestilling inden loven og retten til retsbeskyttelse, sådanne overtrædelser udgør også en krænkelse af statens generiske pligt til at respektere og garantere rettighederne for de personer, der er finde under dens jurisdiktion“. I Formandens tilfælde var der en mere alvorlig krænkelse, hans frihed. I henhold til IACHR har ethvert forbud mod at udøve en forfatningsmæssig garanti derfor absolut ugyldighed. Men endnu mere erklærede en af ​​HOLs advokater på det tidspunkt over for tidsskriftet „Caretas“, at Formanden ikke ville have sin frihed, men resten af ​​hans „med-sigtede“.

Af alle disse årsager, fordømmer vi denne ageren hos HOLs advokater og hoveder, de har aldrig gjort noget til forsvar for Formand Gonzalos helbred og liv, men snarere, som vi har etableret, er de gået imod hans retfærdige og korrekte retslige forsvar og den nationale og internationale kampagne. Nu ønsker de at præsentere sig som Formandens støtter. I det internationale proletariats og verdens folks navn, kalder vi på at de stopper med deres medskyldige indstilling med CIAs og den peruanske reaktions plan om at snigmyrde og bagvaske ham.

I Peru er den fascistiske, folkemorderiske og landsudsælgende regering fejlet I sine tre reaktionære opgaver; det gamle samfund er på et højt forrådnelsesniveau. De angivelige tiltag for at bekæmpe pandemien og den største økonomiske krise nogensinde, er slået fejl. Efterladelsen af den offentlige sundhed, sammenbrud på hospitalerne, tusinder af syge folk der lider ubeskriveligt og andre, der dør uden blot den mindste smule sundhedsfaglig opmærksomhed.

Der er ingen ilt til sundhedsformål, fordi markedet er monopoliseret af to yankee-firmaer, der har myndighed til at producere medicinsk ilt, og regeringen ikke tillader firmaer der producerer industriel ilt at producere medicinsk ilt (bureaukratisk kapitalisme og korruption).

Masserne er desperate og rede til at gøre alting for at kæmpe for brødet, helbredet og livet, imod staten og selve systemet. Masserne råber på PKPs ledelse og nødvendigheden af at udvikle Folkekrigen.

Den gamle stats regering og myndigheder vedligeholder, imod sine egne nationale og internationale normer og forslag om løsladelsen, afslapning af vilkårene pga. pandemien og behandlingen af fanger generelt, der er i risikogruppe pga. sygdom, alder osv., uforandret Formand Gonzalos umenneskelige vilkår med forvaring i absolut isolation i mere end 27 år, hvor han er udsat for umiddelbar smitte fra vogterne og myndighederne. Alt sammen med støtte og medskyld fra „forsvarerne“ af menneskerettighederne og de organisationer, som de repræsenterer, både fra Peru og resten af verden.

Endnu en gang fordømmer vi denne reaktionens og imperialismens plan om at tilintetgøre Føreren af PKP og den Peruanske Revolution, som HOLs hoveder og advokater er medskyldige i. Vi kalder på at det internationale proletariat og verdens folk, på at den Internationale Kommunistiske Bevægelses Partier og Organisationer med fuld livskraft fordømmer denne reaktionære plan og forsvarer Formand Gonzalo, Fører af Partiet og revolutionen, på beslutsom og ubesejrlig vis. Vi fordømmer alle de, der handler i medskyld med denne den gamle stats og imperialisternes ondsindede tilintetgørelsesplan. Rejs kampagnen til forsvar for Formand Gonzalos helbred og liv endnu højere!

I denne højtidelige anledning, genbekræfter vi os i den unægtelige forpligtelse til at følge folkeheltenes lysende forbillede, disse krigsfangers [belligerent] og glorværdige død, med det blod som allerede er udgydt, og vi, verdens kommunister, påtager os den unægtelige forpligtelse til at følge deres strålende forbillede, at indlede og udvikle Folkekrigen i vores lande, ved at tjene verdensrevolutionen indtil Kommunismens evige lys er fastslået på hele kloden under Marx’, Lenins og Mao Tse-tungs ubesejrede faner, under den evigt levende marxisme-leninisme-maoisme.

EVIG HÆDER TIL DE FALDNE HELTE, LEVE REVOLUTIONEN!

Redaktionskomiteen på Tidsskriftet „Maoisten“, juni 2020

Folkebevægelsen Peru
Røde Bølge ― Danmark
Komite Røde Fane ― Tyskland
Maoistisk Komite i Finland
Tjen Folket ― Norges Kommunistiske Forbund
Proletariske Røde Hjælp ― Italien
Revolutionær Kerne for Rekonstitueringen af Mexicos Kommunistiske Parti
Brasiliens Kommunistiske Parti (Rød Fraktion)
Komiteerne for Grundlæggelsen af det (Maoistiske) Kommunistiske Parti i Østrig
Colombias Kommunistiske Parti (Rød Fraktion)
Ecuadors Kommunistiske Parti — Røde Sol

flere underskrifter følger


1Formand Gonzalo: „Giv livet for Partiet of revolutionen“, 1987.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s