Uncategorized

Udtalelse: »Knus den danske imperialisme! Frihed for Grønland!« [DANSK/ENGLISH]

Vi publicerer hermed en udtalelse af Røde Bølge som er blevet sendt til os.


Proletarer i alle lande, forén jer!

Udtalelse

Knus den danske imperialisme!
Frihed for Grønland!

I et skamløst forsøg på at forøge den bureaukratiske kapitals udbytning af det grønlandske folk, har kolonistyret (det såkaldte »Grønlandske Selvstyre«) for nylig indført højere udgifter på dagligvarer såsom sukker, alkohol, brændstof og bæreposer. Prisen på et kilo sukker stiger f.eks. med mere end 10 danske kroner, og dette påvirker alle sukkerholdige varer.

Under kapitalismen findes der en klasse, der ikke ejer andet end sin arbejdskraft ― proletariatet. Denne klasse forbruger generelt ikke luksusvarer, men i stedet bruges hele lønnen på at reproducere klassen, dvs. at købe dagligvarer. Ved at hæve priserne på dagligvarer kan man øge den kapitalistiske udbytning af proletariatet.

Grønland er en dansk koloni, hvor et feudalsystem blev oprettet med tvang af den danske kolonimagt i 1700-tallet, og hvor der siden 1950’erne på den nu halvfeudale basis har rejst sig en bureakratisk kapitalisme, dvs. en monopolkapitalisme bundet til halvfeudalismen og imperialismen. Den bureaukratiske kapitalisme på Grønland har frembragt et storborgerskab med to fraktioner ― den statsmonopolistiske fraktion, repræsenteret af f.eks. Siumut og den siddende grønlandske koloniregering, og den ikke-statslige monopolistiske fraktion, repræsenteret af interesser der ønsker at underlægge Grønland til yankee-imperialismen og den kinesiske socialimperialisme. Begge fraktioner udgør sammen én klasse og regerer landet i ledtog og strid med hinanden.

De nye afgifter på dagligvarer er et tydeligt forsøg fra det statsmonopolistiske borgerskab på at øge sin udbytning af det grønlandske folk, hovedsageligt proletariatet, og dette tjener den danske imperialismes interesser. De revolutionære må tydeligt fordømme dette og påvise forbindelsen til den danske imperialisme, hejsende parolen: »Knus den danske imperialisme! Frihed for Grønland!«. Den grønlandske nation har ret til national selvbestemmelse og løsrivelse, men imperialismen og dens lakajer fornægter denne ret, og taler kun om »selvstyre«.

Den danske imperialisme kan ikke løse det grønlandske folks problemer, ej heller yankee-imperialismen, den kinesiske socialimperialisme, den russiske imperialisme eller nogen anden imperialistisk magt eller supermagt. Det kan kun den nydemokratiske revolution, den socialistiske revolution og de på hinanden følgende proletariske kulturrevolutioner, anført af Grønlands Kommunistiske Parti, der skal konstitueres som et militariseret marxistisk-leninistisk-maoistisk Parti.

Og hvad angår de danske revolutionæres rolle, gælder kun det kriterium som Lenin etablerede ― virkelig internationalisme vil sige at arbejde for revolutionen i ens eget land og støtte til revolutionen i alle andre lande. I det vil det sige Folkekrig i ens eget land og støtte til Folkekrigen i alle andre lande. Folkekrigen i Danmark og Folkekrigen i Grønland, rekonstitueringen af Danmarks Kommunistiske Parti og konstitueringen af Grønlands Kommunistiske Parti, er uløseligt forbundne og vil indvirke på hinanden. Vi revolutionære må være på vagt over for og bekæmpe imperialistisk chauvinisme, der vil fornægte det grønlandske folks kamp for uafhængighed fordi den ikke bliver et fint lille teselskab, og socialpatriotismen, der vil portrættere den danske imperialisme som en progressiv kraft ift. Grønland.

KNUS DEN DANSKE IMPERIALISME!
FRIHED FOR GRØNLAND!

FOLKEKRIG TIL KOMMUNISMEN!

Røde Bølge ― Danmark
22.11.2019


Proletarians of all countries, unite!

Statement

Smash Danish Imperialism!
Freedom for Greenland!

In a shameless attempt to increase the bureaucratic capitalist exploitation of the Greenlandic people, the colonial administration (the so-called “Home Rule of Greenland”) recently implemented higher taxes on daily consumer goods such as sugar, alcohol, fuel and plastic bags. The price of a kilogram of sugar for example is raised by more than 10 DKK, and this affects all sugary goods.

Under capitalism, a class exists which owns nothing besides its own labor power ― the proletariat. This class generally does not consume luxury goods, but instead spends all of its wage on reproducing the class, i.e., buying daily consumer goods. By raising the prices on daily consumer goods, one can increase the capitalist exploitation of the proletariat.

Greenland is a Danish colony, where a feudal system was established by force by Danish colonialism in the 18th century, and where, since the 1950s, on the now semi-feudal basis, a bureaucratic capitalism has been erected, i.e. a monopoly capitalism bound to semi-feudalism and imperialism. Bureaucratic capitalism in Greenland has given rise to a big bourgeoisie with two factions ― the state-monopolist faction, represented by for example Siumut and the current Greenlandic colonial government, and the non-state-monopolist faction, represented by interests who wish to subordinate Greenland to Yankee imperialism and Chinese social-imperialism. Both factions together constitute one class and govern the country in collusion and strife with one another.

The new taxes on daily consumer goods are an obvious attempt from the state-monopolist bourgeoisie to increase its exploitation of the Greenlandic people, principally the proletariat, and this serves the interests of Danish imperialism. The revolutionaries must clearly condemn this and prove the connection to Danish imperialism, hoisting the slogan: “Smash Danish imperialism! Freedom for Greenland!”. The Greenlandic nation has the right to national self-determination and independance, but imperialism and its lackeys deny this right, and only talk of “home rule”.

Danish imperialism cannot solve the problems of the Greenlandic people, nor can Yankee imperialism, Chinese social-imperialism, Russian imperialism or any other imperialist power or superpower. Only the new-democratic revolution, the socialist revolution and the successive proletarian cultural revolutions can do this, led by the Communist Party of Greenland, which must be constituted as a militarized, Marxist-Leninist-Maoist Party.

And regarding the role of the Danish revolutionaries, the only criterion which counts is the one which was established by Lenin ― real internationalism means to work for the revolution in one’s own country and supporting the revolution in all other countries. Today, that means People’s War in one’s own country and support for People’s War in all other countries. The People’s War in Denmark and the People’s War in Greenland, the reconstitution of the Communist Party of Denmark and the constitution of the Communist Party of Greenland, are unseperably connected and will affect one another. Us revolutionaries must be vigilant against and combat imperialist chauvinism, which wants to deny the struggle of the Greenlandic people for independance because it won’t be a nice little dinner party, and social-patriotism, which wants to portray Danish imperialism as a progressive force regarding Greenland.

SMASH DANISH IMPERIALISM!
FREEDOM FOR GREENLAND!

PEOPLE’S WAR TO COMMUNISM!

Red Wave ― Denmark
22.11.2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s