Uncategorized

Udtalelse: »Leve 100-året for Danmarks Kommunistiske Parti! Hejs den røde fane igen!« (RØDE BØLGE – 09.11.2019) [DANSK – ENGLISH – DEUTSCH]

Proletarer i alle lande, forén jer!

Udtalelse

Leve 100-året for Danmarks Kommunistiske Parti!

Hejs den røde fane igen!


Hvis der skal være revolution, så må der være et revolutionært Parti. Uden et revolutionært Parti, uden et Parti der bygger på den revolutionære marxistisk-leninistiske teori, og er af den revolutionære marxistisk-leninistiske type, er det umuligt at lede arbejderklassen og de brede folkemasser til sejr over imperialismen og dens lakajer. I de mere end éthundrede år siden marxismens fødsel, var det kun gennem de russiske bolsjevikkers eksempel i ledelsen af Oktoberrevolutionen, i ledelsen af den socialistiske opbygning og i sejren over den fascistiske aggression, at revolutionære Partier af ny type blev dannet og udviklet i verden. Med fødslen af revolutionære Partier af denne type ændredes verdensrevolutionens ansigt. Ændringen har været så stor, at forandringer der er fuldstændige ufattelige for folk af den ældre generation, er kommet i stand under ild og torden. Kinas Kommunistiske Parti er et Parti, som er opbygget og udviklet efter Sovjetunionens Kommunistiske Partis model. Med Kinas Kommunistiske Partis fødsel antog den kinesiske revolutions ansigt et helt nyt aspekt. Er denne kendsgerning ikke tydelig nok?
Formand Mao Tse-tung
November 1948

Den 9. november 2019 fejrer proletariatet i Danmark et glorværdigt jubilæum – 100-året for konstitueringen af Danmarks Kommunistiske Parti (D.K.P.) på den I. Partikongres i 1919. Partiet formåede gennem sin eksistens at udvikle klassekampen i Danmark til et sådant punkt, at det var i stand til at indlede og føre den væbnede modstandskamp (1942-45) og blive anerkendt som proletariatets fortrop i landet, før revisionismen fralagde våbnene. At forstå nødvendigheden af det Kommunistiske Parti og kæmpe for dets rekonstituering er det, der kræves af enhver virkelig revolutionær, og derfor har dette jubilæum stor betydning. Vi, Røde Bølge, der samler marxister-leninister-maoisterne i Danmark, tager utvetydigt standpunkt for rekonstitueringen af D.K.P. til Folkekrigen.

OM DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTIS HISTORIE

Proletariatet opstår i Danmark som følge af en langvarig industrialiseringsproces, der begynder med fremkomsten af kolonihandelen og manufakturen i købstæderne før det 19. århundrede. Men det er først i dét århundrede, med jernbanerne og den tidlige dampdrevne industri, at et egentligt proletariat og industriborgerskab opstår. Især København, men også mindre byer som Randers og Odense, bliver centrum for koncentrationen af dette proletariat. I Hovedstaden opstår brokvartererne for at huse de hundredtusinde af fattigbønder, der flygter fra hungersnøden ind til byerne, som følge af koncentrationen af jord i storbøndernes hænder. Således opstår en besiddelsesløs klasse på myriader af mennesker, der kun lever af at sælge deres arbejdskraft – og snart fremkalder denne klasse sine egne fortropsrepræsentanter, mænd som Frederik Dreier, der udbreder den socialistiske litteratur og endog værker af Marx, såsom det Kommunistiske Partis Manifest.

Men det er først med Pariserkommunen og skabelsen af marxismen, at proletariatet i dette land bevæbnes med sin videnskabelige ideologi. En dansk sektion af I. Internationale dannes, men efter en række styrkeprøver med borgerskabet knuses denne. Senere dannes Danmarks Socialdemokratiske Arbejderparti som den danske sektion af II. Internationale, men selvom der findes marxistisk indflydelse, er der ikke tale om konstitueringen af et egentligt marxistisk Parti. Men for at opfylde rollen som fortrop, træder marxisterne ind i Socialdemokratiet og bekæmper i hård to-linje kamp revisionismen, der allerede fra begyndelsen af stod stærkt i den danske sektion. Marxisterne anføres af Kammerat Gerson Trier, en stor marxist og en fører af proletariatet i Danmark, der helt frem til I. Verdenskrig kæmpede for konstitueringen af et proletarisk parti på basis af marxismen. I 1916 forlod han Socialdemokratiet, noget som den store Lenin hilste, fordi han nægtede at ende midt i et borgerligt parti – dette blev startskuddet til konstitueringen af D.K.P.

Den marxistiske fraktion under ledelse af Kammerat Gerson Trier, sammen med en pro-Lenin gruppe blandt syndikalisterne og det forholdsvist radikale Socialdemokratiske Ungdomsforbund, afholder i 1919 den I. Partikongres for det, der dengang kaldtes Danmarks Venstresocialistiske Parti. Dette finder sted kort tid efter Kammerat Triers død – han når ikke at udforme Partiet, men kun at blive dets forløber. I 1920 tilslutter det sig Kommunistisk Internationale og en hård to-linje kamp indledes for at gennemtvinge marxismen-leninismen som Partiets ideologi. Først knuses syndikalismen, derpå trotskismen og andre opportunismer, og under ledelse af Aksel Larsen opnår Partiet en marxistisk-leninistisk enhedsbasis omkring 1930. Herefter bliver Partiet i stand til at lede massernes dagskravskampe og opbygge sine egne militære enheder, der forbereder magtens erobring.

I 1940 besætter den tyske imperialisme Danmark. Dette betyder at Partiet må overgå til klandestin aktivitet og hemmeligt arbejde, samtidig med at indledningen af den væbnede modstandskamp foregår. En gruppe Spaniensfrivillige får til opgave at udføre de første væbnede aktioner, og i takt med en større inkorporering af masser omdannes disse kampgrupper til Kommunistiske Partisaner, senere Borgerlige Partisaner – en slags primitiv folkehær. Den væbnede kamp udvikles sejrrigt, retfærdigt og korrekt, og dette lader sig gøre fordi der findes aspekter af Folkekrig i modstandskampen. Man ser i Danmarks Frihedsråd de første sporer til Ny Magt, og massernes opbakning til den væbnede kamp ses tydeligt i mobiliseringen af arbejdere til industrisabotage, af husmødrene til husning af frihedskæmpere og af fiskerne til transport af flygtninge. Det er i perioden med den væbnede modstandskamp, at D.K.P. bliver proletariatets anerkendte fortrop i Danmark, de mest heltemodige ofre finder sted, de dygtigste kadrer indtil nu hærdes, og den revolutionære krigs forvandlende kraft gøres tydelig overfor masserne.

Imidlertid formår Partiets ledere ikke at føre den væbnede kamp videre efter den engelske imperialismens indblanding. Borgerlige Partisaner misbruges som fodsoldater for genoprettelsen af den borgerlige danske stat, og D.K.P. indtræder i den imperialistiske »Befrielsesregering« sammen med landsforræderne. Ledelsen omkring Aksel Larsen er degenereret og knytter sig til en generel højre-linje i den Internationale Kommunistiske Bevægelse, sammen med folk som Thorez i Frankrig og Togliatti i Italien, og revisionismen bemægtiger sig således Partiet. I 1952 programfæstes »den fredelige vej til socialismen«. I 1956 godkender Centralkomiteen Khrusjtjovs fordømmelse af Kammerat Stalin og dermed kontra-revolutionen i Sovjetunionen. Og i 1964 vedtages en udemokratisk resolution, der forbyder støtte til Kinas Kommunistiske Partis polemik imod den sovjetiske revisionisme.

I 1960’erne kæmper de virkelige marxister-leninister for at rette op på Partiet igen – først inde i partiapparatet, så uden for det. Og i 1968 dannes Kommunistisk Forbund Marxister-Leninister [K.F.M.L.], der hejser marxismen-leninismen-mao tse-tung tænkningen i Danmark for første gang. K.F.M.L. spiller en historisk positiv rolle ved at kritisere D.K.P., udvikle en klasselinje i fag-, bolig- og kvindebevægelsen, bekæmpe den danske imperialisme og bryde den isolation, det borgerlige samfund påtvinger de revolutionære. Men i 1976 bemægtiger en højre-linje knyttet til Teng Hsiao-pings revisionisme sig denne organisation og danner »Kommunistisk Arbejderparti«, et dødfødt makværk til et »parti«, der stagnerer og opløses i Enhedslisten. En lille gruppe marxister-leninister kæmper videre i Århus, men de begrænser sig til forlagsvirksomhed og dør stille hen.

Men i forbindelse til indledningen af Folkekrigen i Peru og Perus Kommunistiske Partis voksende prestige i hele verden, påtager en gruppe revolutionære, der udspringer af BZ-bevægelsen, sig marxismen-leninismen-maoismen og danner Studiekredsen Røde Sol. Frem til år 2000 kæmper denne organisation for at hærde revolutionære og opnå en forståelse af rekonstitueringen af D.K.P. Studiekredsen forstår også at der findes almengyldige aspekter af gonzalo tænkningen. Imidlertid leder en dårligt håndteret to-linje kamp til at Studiekredsen sprænges og en gruppe renegater danner deres egen kortlivede »Organisation for Rekonstitueringen af D.K.P.«, men nogle virkelige maoister fortsætter med at kæmpe i Danmark frem til sidst i 00’erne. Studiekredsen Røde Sol spillede imidlertid en enormt positiv rolle – gennem dens praksis blev maoismen hejst i Danmark for første gang, rekonstitueringen af D.K.P. blev sat på dagsordenen, og de revolutionære har i dag adgang til en teoretisk skatkiste i form af dens dokumenter.

I Danmark findes der i dag en håndfuld organisationer, der påstår at være »kommunistiske partier«. Nogle har mere opbakning end andre, men deres revisionistiske karakter er tydelig for masserne, der med rette betragter dem som en indspist gruppe gamle nisser, der ingen forbindelse har til klassekampen, og hvis eneste teoretiske viden består i 70’er-nostalgi. Hverken »Arbejderpartiet Kommunisterne«, »Kommunistisk Parti«, »Kommunistisk Parti i Danmark« eller – mest fornærmende af alle – gruppen »Danmarks Kommunistiske Parti« i Enhedslisten, har krav på at bruge denne benævnelse. Ingen af dem er rodfæstet i de dybeste og bredeste masser, der lever på randen af eksistensen i de proletariske nabolag på udkanten af byen, og som arbejder på de mest usle bedrifter. Ingen af dem forstår eller anvender marxismen. Ingen af dem har en konkret revolutionær strategi for den socialistiske revolution i Danmark. De tjener alle i sidste ende imperialismens interesser ved at sprede en ubrugelig »ideologi« i arbejderbevægelsen. Som Lenin sagde det – revisionismen er borgerskabets forpost blandt masserne.

Det der tilfalder de revolutionære, er derfor ikke at melde sig ind i nogen af disse borgerlige papirpartier med røde faner. Det er ikke det, som revolutionen kræver af os. I stedet kræves det af os, at vi forener os under proletariatets eneste og almægtige ideologi: marxismen-leninismen-maoismen; at vi vier os at kæmpe for rekonstitueringen af D.K.P. som et kampparti til Folkekrigen; at vi beslutsomt lever, arbejder og kæmper skulder ved skulder med de dybeste og bredeste masser; at vi sætter den proletariske internationalisme i første række; at vi beslutsomt lærer masserne om den revolutionære vold og kampen imod revisionismen. Dét er hvad der kræves af os.


LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, HOVEDSAGELIGT MAOISMEN!

LEVE FORMAND GONZALOS ALMENGYLDIGE BIDRAG!

FOR REKONSTITUERINGEN AF DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI!


Røde Bølge
09.11.2019


Proletarians of all countries, unite!

Statement

Long Live the 100th Anniversary of the Communist Party of Denmark! Hoist the Red Flag Again!


If there is to be a revolution, there must be a revolutionary Party. Without a revolutionary Party, without a revolutionary Party built on the Marxist-Leninist revolutionary theory and in Marxist Leninist revolutionary style, it is impossible to lead the working class and broad masses of the people to defeat imperialism and its running dogs. In the more than one hundred years since the birth of Marxism, it is only through the example of the Russian Bolsheviks in leading the October Revolution, in leading socialist construction and in defeating fascist aggression that revolutionary Parties of the new type were formed and developed in the world. With the birth of revolutionary parties of this type, the face of the world revolution has changed. The change has been so great that transformations utterly inconceivable to people of the older generation have come into being through fire and thunder. With the birth of the Communist Party, the face of the Chinese revolution took on an altogether new aspect. Is this fact not clear enough?
Chairman Mao Tse-tung
November 1948

On the 9th of November 2019, the proletariat in Denmark celebrates a glorious anniverary – the 100th year of the constitution of the Communist Party of Denmark (C.P.D.) on the I. Party Congress in 1919. Throughout its existence, the Party managed to develop the class struggle in Denmark to such a point that it was capable of initiating and leading the armed resistance struggle (1942-45) and become the acknowledged vanguard of the proletariat in the country, before revisionism laid down its arms. To understand the necessity of the Communist Party and struggle for its reconstitution is what is demanded of any genuine revolutionary, and therefore this anniversary has great importance. We – Red Wave – who unite the Marxist-Leninist-Maoists in Denmark, clearly take position for the reconstitution of the C.P.D. for the People’s War.

ON THE HISTORY OF THE COMMUNIST PARTY OF DENMARK

The proletariat emerges in Denmark as a result of a protracted process of industrialization, beginning with the emergence of colonial trade and manufacture in the trade cities before the 19th century. But it is only in that century, with railroads and early steam-driven industry, that a proper proletariat and industrial bourgeoisie emerge. Especially Copenhagen, but also smaller cities like Randers and Odense, become centers of concentration of this proletariat. In the Capital the bridge districts emerge to house the hundreds of thousands of poor peasants fleeing from famine to the cities, as a result of the concentration of soil in the hands of the rich peasants. Thus, an unpropertied class of myriads of people arises, one which only lives by selling its labor-power – and soon this class brings forth its own vanguard representatives, men such as Frederik Dreier, who spread socialist literature and even works of Marx, such as the Manifesto of the Communist Party.

But it is only with the Paris Commune and the creation of Marxism that the proletariat in this country is armed with its scientific ideology. A Danish section of the I. International is formed, but after a series of skirmishes with the bourgeoisie, it is crushed. Later, the Social-Democratic Labor Party of Denmark is formed as the Danish section of the II. International, but although there is Marxist influence, this is not the constitution of a proper Marxist Party. But in order to play the role of vanguard, the Marxists join the Social-Democratic Party and wage hard two-line struggle against revisionism, which already from the start was strong in the Danish section. The Marxists are led by Comrade Gerson Trier, a great Marxist and great leader of the proletariat in Denmark, who all the way until the I. World War struggled for the constitution of a proletarian Party on the basis of Marxism. In 1916, he left the Social-Democratic Party, which the great Lenin saluted, because he refused to end up in a bourgeois party – this became the signal for the constitution of the C.P.D.

The Marxist faction under the leadership of Comrade Gerson Trier, together with a pro-Lenin group among the syndicalists and the somewhat radical Social-Democratic Youth League, gather for the I. Party Congress of what was then called the Left-Socialist Party of Denmark in 1919. This happens shortly after the death of Comrade Trier – he does not have time to shape the Party, but only to become its forerunner. In 1920, the Party joins the Communist International and a hard two-line struggle is waged to impose Marxism-Leninism as the ideology of the Party. First syndicalism is crushed, then Trotskyism and other opportunisms, and under the leadership of Aksel Larsen, the Party achieves a Marxist-Leninist basis of Party unity around 1930. Hereafter, the Party becomes able to lead the revindicative struggles of the masses and construct its own military units, which prepare for the conquest of Power.

In 1940, German imperialism occupies Denmark. This forces the Party to transition to clandestine activity and secret work, at the same time as the initiation of the armed resistance struggle. A group of Spanish Civil War volunteers are tasked with carrying out the first armed actions, and together with a greater incorporation of masses, these combat detachments are transformed into the Communist Partisans, later the Civic Partisans – a kind of primitive People’s Army. The armed struggle is developed victoriously, justly and correctly, and this is possible because aspects of People’s War exist in the resistance struggle. In the Freedom Council of Denmark, one sees the first germinal forms of New Power, and the support of the masses for the armed struggle is clearly seen in the mobilization of workers for industrial sabotage, of housewives for the housing of partisans and of fishermen for transportation of refugees. It is in the period of armed resistance struggle that the C.P.D. becomes the acknowledged vanguard of the proletariat in Denmark, the most heroic sacrifices take place, the most skilled cadres until now are forged, and the transformative power of revolutionary war is made clear to the masses.

However, the leaders of the Party do not manage to carry on the armed struggle after the intervention by English imperialism. The Civic Partisans are abused as cannon fodder for the restoration of the bourgeois Danish State, and the C.P.D. enters the imperialist „Liberation Government“ together with the Quislings. The leadership surrounding Aksel Larsen has degenerated and ties itself to a general rightist line in the International Communist Movement, together with people such as Thorez in France and Togliatti in Italy, and revisionism thus usurps the Party. In 1952, „the peaceful road to socialism“ is added to the Programme. In 1956, the Central Committee adopts Khrushchev’s condemnation of Comrade Stalin and thus the counter-revolution in the Soviet Union. And in 1964, an undemocratic resolution prohibiting support for the polemic of the Communist Party of China against Soviet revisionism is adopted.

In the 1960’s, the genuine Marxist-Leninists struggle to put the Party back on its course again – first inside the Party machinery, then outside of it. And in 1968, the Communist League Marxist-Leninist is founded, which hoists Marxism-Leninism-Mao Tse-tung Thought in Denmark for the first time. The League plays an historically positive role by criticizing the C.P.D., developing a class line in the trade union, housing and women’s movements, struggling against Danish imperialism and breaking the isolation, bourgeois society imposes on the revolutionaries. But in 1976, a rightist line connected to the revisionism of Teng Hsiao-ping usurps this organization and forms the „Communist Labor Party“, a stillborn failure of a „party“, which stagnates and is dissolved in the United Left. A small group of Marxist-Leninists keep struggling in Århus, but they limit themselves to publishing work and slowly die out.

But connected to the initiation of the People’s War in Peru and the growing prestige of the Communist Party of Peru in the entire world, a group of revolutionaries from the squatter movement take up Marxism-Leninism-Maoism and form the Red Sun Study Circle. Until the year 2000, this organization struggles to forge revolutionaries and achieve an understanding of the reconstitution of the C.P.D. The Study Circle also understands that universal aspects of Gonzalo Thought exist. However, a badly handled two-line struggle leads to the explosion of the Study Circle, and a group of renegates form their own short-lived „Organization for the Reconstitution of the C.P.D.“, but some genuine Maoists continue to struggle in Denmark until the end of the 2000’s. The Red Sun Study Circle however played an enormously positive role – through its practice, Maoism was hoisted in Denmark for the first time, the reconstitution of the C.P.D. was put on the agenda, and the revolutionaries today have access to a theoretical treasure chest in the form of its documents.

In Denmark today, a handful of organizations claiming to be „communist parties“ exist. Some have more support than others, but their revisionist character is clear to the masses, who rightfully regard them as a stuck-up group of old gnomes with no connection to class struggle and whose only theoretical knowledge consists of 70’s nostalgia. Neither the „Worker’s Party of Communists“, the „Communist Party“, the „Communist Party in Denmark“ or – most insulting of all – the group „Communist Party of Denmark“ in the United Left, have the right to use this name. None of them are rooted in the deepest and broadest masses, living on the edge of existence in the proletarian neighborhoods on the city outskirts, and who work under the worst conditions. None of them understand or apply Marxism. None of them have a concrete revolutionary strategy for the socialist revolution in Denmark. In the end, they all serve the interests of imperialism by spreading a useless „ideology“ in the labor movement. As Lenin said – revisionism is the influence of the bourgeoisie among the masses.

The task of the revolutionaries is therefore not to join any of these bourgeois paper parties with red flags. That is not what revolution demands of us. Instead, it is demanded of us to unite under the sole and almighty ideology of the proletariat: Marxism-Leninism-Maoism; to dedicate ourselves to struggling for the reconstitution of the C.P.D. as a Party of struggle for the People’s War; that we commit to living, working and struggling shoulder by shoulder with the deepest and broadest masses; that we put proletarian internationalism first; that we commit to teaching the masses about revolutionary violence and the struggle against revisionism. That is what is demanded of us.

LONG LIVE MARXISM-LENINISM-MAOISM, PRINCIPALLY MAOISM!

LONG LIVE THE UNIVERSAL CONTRIBUTIONS OF CHAIRMAN GONZALO!

FOR THE RECONSTITUTION OF THE COMMUNIST PARTY OF DENMARK!


Red Wave
09.11.2019


Proletarier aller Länder, vereinigt euch!

Erklärung

Es lebe der 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei Dänemarks!

Hisst die rote Fahne wieder!


Will man die Revolution, dann muss man eine revolutionäre Partei haben. Ohne eine revolutionäre Partei, die gemäss der revolutionären Theorie und dem revolutionären Stil des Marxismus-Leninismus aufgebaut ist, ist es unmöglich, die Arbeiterklasse und die breiten Volksmassen zum Sieg über den Imperialismus und seine Lakaien zu führen. In den mehr als hundert Jahren seit der Geburt des Marxismus haben sich erst durch das Vorbild der russischen Bolschewiki bei der Leitung der Oktoberrevolution und des sozialistischen Aufbaus sowie bei der Niederschlagung der faschistischen Aggression revolutionäre Parteien neuen Typus im Weltmassstab gebildet und entwickelt. Mit dem Vorhandensein solcher revolutionären Parteien hat sich das Antlitz der Weltrevolution geändert. Diese Wandlung war so gewaltig, dass es zu grandiosen Umwälzungen kam, wie sie sich die Menschen der älteren Generation gar nicht vorstellen konnten. … Mit der Geburt der Kommunistischen Partei Chinas hat die chinesische Revolution ein völlig neues Antlitz bekommen. Ist diese Tatsache nicht klar genug?
Vorsitzende Mao Tse-tung
November 1948

Am 9. November 2019 feiert das Proletariat in Dänemark ein glorreiches Jubiläum – Den 100. Jahrestag der Konstituierung der Kommunistischen Partei Dänemarks (K.P.Dk.) auf dem I. Parteikongress 1919. Die Partei vermochte während ihrer Existenz den Klassenkampf in Dänemark zu einem Punkt zu entwickelen, dass sie imstande war, den bewaffneten Widerstandskampf (1942-45) einzuleiten und zu führen und als die proletarische Vorhut im Land anerkannt zu werden, bevor der Revisionismus die Waffen niederlegte. Die Notwendigkeit der Kommunistischen Partei zu verstehen und für ihre Rekonstitution zu kämpfen, ist von jedem wirklichen Revolutionären gefordert, und deswegen hat dieses Jubiläum grosse Bedeutung. Wir, Rote Welle, die die Marxisten-Leninisten-Maoisten in Dänemark vereinen, nehmen eine klaren Standpunkt für die Rekonstituierung der K.P.Dk. für den Volkskrieg ein.

ÜBER DIE GESCHICHTE DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI DÄNEMARKS

Das Proletariat entsteht in Dänemark in Folge von einem langwierigen Industrialisierungsprozess, der mit der Entstehung von Koloniehandel und Manifakturen in den Hafenstädten vor dem 19. Jahrhundert beginnt. Aber es ist nur in diesem Jahrhundert, mit der Eisenbahn und der frühen dampfgetriebenen Industrie, dass ein wirkliches Proletariat und Industriebürgertum entsteht. Besonders Kopenhagen, aber auch kleinere Städte wie Randers und Odense, werden das Zentrum der Konzentration dieses Proletariats. In der Hauptstadt entsteht das Brückenquartier um die hunderttausenden armen Bauern zu beherbergen, die vor Hungersnot in die Städte flüchten, auf Folge von der Konzentration des Landes in den Händen der reichen Bauern. So entsteht eine besitzlose Klasse einer Grosszahl Menschen, eine die nur auf dem Verkauf ihrer Arbeitskraft leben kann – und bald bringt diese Klasse ihre eigenen Vorhutsräpresentanten hervor, Männer wie Frederik Dreier, der sozialistische Literatur und sogar Werke von Marx, so wie das Manifest der Kommunistischen Partei, verbreitete.

Aber es ist erst mit der Pariser Kommune und der Schaffung des Marxismus, dass das Proletariat in diesem Land mit seiner wissenschaftlichen Ideologie bewaffnet ist. Eine dänische Sektion der I. Internationalen wird gegründet, aber nach einer Reihe Kraftproben mit dem Bürgertum, wird diese zerschlagen. Später wird die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Dänemarks als die dänische Sektion der II. Internationalen gegründet, doch obwohl es marxistischen Einfluss gibt, ist hier von der Konstituierung einer wirklichen marxistischen Partei nicht die Rede. Doch um die Rolle als Vorhut zu erfüllen, treten die Marxisten in die Sozialdemokratie ein und bekämpfen im harten Zwei-Linien-Kampf den Revisionismus, welcher schon von Anfang in der dänischen Sektion stark war. Die Marxisten werden vom Genossen Gerson Trier geführt, ein grosser Marxist und Führer des Proletariats in Dänemark, der bis hin zum I. Weltkrieg für die Konstituierung einer proletarischen Partei auf der Basis des Marxismus gekämpft hat. 1916 verliess er die Sozialdemokratie, etwas was der grosse Lenin begrüsste, weil er sich weigerte in einer bürgerlichen Partei zu enden – dies wurde der Startschuss für die Rekonstituierung der K.P.Dk.

Die marxistische Fraktion unter Führung vom Genossen Gerson Trier, zusammen mit einer pro-Lenin Gruppe unter den Syndikalisten und dem verhältnismässig radikalen Sozialdemokratischen Jugendverband, halten 1919 den I. Parteikongress für das, was damals Linkssozialistische Partei Dänemarks hiess. Dies findet kurze Zeit nach Genosse Triers Tod statt – Er hat keine Zeit die Partei zu formen, sondern nur um ihr Vorgänger zu sein. 1920 schliesst sich die Partei der Kommunistischen Internationalen an und ein harter Zwei-Linien-Kampf wird geführt, um den Marxismus-Leninismus als die Ideologie der Partei zu etablieren. Erst wird der Syndikalismus zerschlagen, darauf der Trotzkismus und andere Opportunismen, und unter Führung von Aksel Larsen erreicht die Partei eine marxistisch-leninistische Einheitsbasis um 1930. Nach dem ist die Partei imstande die Tageskämpfe der Massen zu führen und ihre eigenen Militäreinheiten aufzubauen, welche die Machteroberung vorbereiten.

1940 besetzt der deutsche Imperialismus Dänemark. Dies bedeutet, dass die Partei zu klandestiner Aktivität und Geheimarbeit übergehen muss, gleichzetig mit der Einleitung des bewaffneten Widerstandkampfes. Eine Gruppe Spaniensfreiwilliger kriegt die Aufgabe die erste bewaffneten Aktionen durchzuführen, und zusammen mit einer grossen Inkorporierung von Massen entwickeln sich diese Kampfgruppen zu den Kommunistischen Partisanen, später Bürgerliche Partisanen – eine Art primitive Volksarmee. Der bewaffnete Kampf entwickelt sich siegreich, gerechtfertigt und korrekt, und dies ist möglich weil Aspekte des Volkskriegs im Widerstandkampf zu finden sind. Man sieht in Frieiheitrats Dänemarks die ersten Formen der Neuen Macht und die Unterstützung der Massen für den bewaffneten Kampf ist bei den Mobilisierungen von Arbeitern zur Industriesabotage, von Hausfrauen zur Herberge von Freheitskämpfer und von Fischern zum Transport von Geflüchteten zu sehen. Es ist in der Periode des bewaffneten Widerstandkampfes, stattfinden, die entwickelsten Kader bis zu diesem Punkt geschmiedet werden, und die verwandelnde Kraft des revolutionären Kriegs den Massen klar wird.

Jedoch sind die Führer der Partei nicht in der Lage den bewaffneten Kampf nach der Einmischung des englischen Imperialismus weiterzuführen. Die Bürgerlichen Partisanen werden als Fusssoldaten für die Restauration des bürgerlichen dänischen Staates missbraucht, und die K.P.Dk. tritt in die imperialistische »Befreiungsregierung« zusammen mit den Landesverrätern ein. Die Führung um Aksel Larsen ist degeneriert und knüpft sich an eine generelle rechte Linie in der Internationalen Kommunistischen Bewegung, zusammen mit Leuten wie Thorez in Frankreich und Togliatti in Italien, und der Revisionismus usurpiert die Partei. 1952 wird »der friedliche Weg zum Sozialismus« ins Programm eingefügt. 1956 heisst das Zentralkomitee Kruschows Verurteiling des Genossen Stalin und damit die Konterrevolution in der Sowjetunion gut. Und 1964 wird eine undemokratische Resolution angenommen, die die Unterstützung der Polemik der Kommunistischen Partei China gegen den sowjetischen Revisionismus verbietet.

In den 1960ern kämpfen die wirklichen Marxisten-Leninisten um die Partei wieder auf ihren Kurs zu bringen – erst im Parteiapparat, dann ausserhalb von ihm. Und 1968 wird der Kommunistische Verband Marxisten-Leninisten [K.F.M.L.] gegründet, die den Marxismus-Leninismus-Mao Tse-Tung Denken zum ersten Mal in Dänemark hissen. K.F.M.L. spielt eine historisch positive Rolle durch ihre Kritik gegenüber der K.P.Dk., der Entwicklung einer Klassenlinie in der Gewerkschafts-, Wohnungs- und Frauenbewegung, der Bekämpfung des dänischen Imperialismus und dem Bruch mit der Isolation, die die bürgerliche Gesellschaft den Revolutionären aufzwingt. Aber 1976 bemächtigt eine an den Teng Hsiao-pings Revisionismus gebundene Rechte Linie sich der Organisation und gründet die »Kommunistische Arbeiterpartei«, ein totgeborenes Scheitern einer »Partei«, die stagniert und sich in der Vereinigten Linken auflöst. Eine kleine Gruppe von Marxisten-Leninisten kämpft in Århus weiter, doch sie begrenzen sich auf Verlagsarbeit und sterben langsam aus.

Doch in Verbindung mit der Einleitung des Volkskrieges in Peru und der wachsenden Prestige der Kommunistischen Partei Peru in der ganzen Welt, eignet sich eine Gruppe von Revolutionären, mit Ursprung in der Besetzer-Bewegung, den Marxismus-Leninismus-Maoismus an und gründen den Studienkreis Rote Sonne. Bis zum Jahr 2000 kämpft diese Organisation um Revolutionäre zu schmieden und ein Verständniss der Rekonstitution der K.P.Dk. zu gewinnen. Der Studienkreis versteht auch dass es allgemeingültige Aspekte des Gonzalodenken gibt. Ein schlecht handgehabter Zwei-Linien-Kampf führt jedoch zur Sprengung des Studienkreises und eine Gruppe von Renegaten gründen ihre eigene kurzgelebte »Organisation für die Rekonstituierung der K.P.Dk.«, doch einige wirkliche Maoisten kämpfen in Dänemark bis zum Ende der 2000er Jahre weiter. Der Studienkreis Rote Sonne spielte jedoch eine enorm positive Rolle – durch seine Praxis wurde der Maoismus in Dänemark zum ersten Mal gehisst, die Rekonstitierung der K.P.Dk. wurde auf die Tagesordnung gesetzt, und die Revolutionäre haben heute Zugang zu einer theoretischen Schatzkiste in Form von ihren Dokumenten.

In Dänemark gibt es heute eine handvoll Organisationen, die darauf beharren »Kommunistische Parteien« zu seien. Einige haben mehr Unterstützung als andere, aber ihr revisionistischer Charakter ist für die Massen klar, die sie zurecht als eine Gruppe hochnäsiger alter Kobolde betrachten, die keine Verbindung zum Klassenkampf haben, und dessen einzige theoretische Wissen aus 70er-Nostalgie besteht. Nicht die »Arbeiterpartei Kommunisten«, »Kommunistische Partei«, »Kommunistische Partei in Dänemark« noch – hier die beleidigstende von allen – die Gruppe »Kommunistische Partei Dänemarks« in der Vereinigten Linken, haben das Recht diesen Namen zu nutzen. Keine von ihnen sind in den tiefsten und breitesten Massen verwurzelt, die am Rand der Existenz in den proletarischen Vierteln am Stadtrand wohnen und die unter den schlimmsten Bedingungen arbeiten. Keiner von ihnen versteht oder wendet den Marxismus an. Keiner von ihnen hat eine konkrete revolutionäre Strategie für die Sozialistische Revolution in Dänemark. Am Ende dienen sie alle den Interessen des Imperialismus, in dem sie eine nutzlose »Ideologie« in der Arbeiterbewegung verbeiten. Wie Lenin sagte – Der Revisionismus ist der Vorposten des Bürgertums unter den Massen.

Die Aufgabe der Revolutionäre ist deshalb nicht, sich diesen bürgerlichen Papierparteien mit roten Fahnen anzuschliessen. Das ist nicht, was die Revolution von uns fordert. Sie fordert jedoch von uns, dass wir uns unter der einzigen und allmächtigen Ideologie des Proletariats vereinen: Dem Marxismus-Leninismus-Maoismus; dass wir uns dem Kampf für die Rekonstituierung der K.P.Dk. widmen, als eine Kampfpartei für den Volkskrieg; dass wir uns beschliessen Schulter an Schulter mit den tiefsten und breitesten Massen zu leben, arbeiten und kämpfen; Das wir den proletarischen Internationalismus an erste Stelle setzen; dass wir beschlossen die Massen in revolutionärer Gewalt und dem Kampf gegen den Revisionismus schulen. Das ist, was von uns gefordert ist.


ES LEBE DER MARXISMUS-LENINISMUS-MAOISMUS, HAUPTSÄCHLICH MAOISMUS!

ES LEBEN DIE ALLGEMEINGÜLTIGE BEITRÄGE DES VORSITZENDEN GONZALO!

FÜR DIE REKONSTITUIERUNG DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI DÄNEMARKS!


Rote Welle
09.11.2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s